Przetwarzanie danych osobowych

1. Klazula informacyjna dla klienta o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ” REMET” Maria Piekut, Łowisko 346, Kamień, NIP: 8141174350, REGON: 691673330.

2. Z uwagi na brak zaistnienia przesłanek wynikających z artykułu 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Dodatkowo posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe w tym w konkretnych przypadkach dane wrażliwe, w szczególności dotyczące zdrowia, będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej realizacji, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, jak również w celu umożliwienia i utrzymywania kontaktu z klientem z którym Administrator zamierza zawrzeć lub zawarł umowę, korespondencji, sprawozdawczości, w celach statystycznych, archiwalnych i windykacji należności. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

I. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

II. wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych- przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych ( podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

III. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń oraz budowania relacji i wizerunku, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom zajmującym się likwidacją szkód, w tym ubezpieczycielom i podmiotom współpracującym z ubezpieczycielami, osobami odpowiedzialnymi za zdarzenia powodujące powstanie Pani/Pana roszczenia, podmiotami zajmującymi się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia szkodowego, w tym organom administracji publicznej np. Sąd, Prokuratura, Policja, US, ZUS, KRUS, UM, podmiotom współpracującym z Administratorem.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok), do czasu wygaśnięcia Pani/Pana roszczeń względem podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie powodujące powstanie Pani/Pana roszczenia, wygaśnięcia roszczeń stron niniejszej umowy względem siebie oraz ustania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

8. Dane osobowe w tym dane wrażliwe zabezpieczone są odpowiednio.

9. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: sklep@rebakiziko.pl lub pocztą pod adresem PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ” REMET” Maria Piekut, Łowisko 346, Kamień. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie wykonania umowy;

10. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.