Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.rebakiziko.pl jest firma:

REMET CNC Technology M&P Piekut Sp.k.
Łowisko 320A
36-053 Kamień, Polska

NIP 5170374653
REGON 364147735
KRS 0000971815

– zwana w dalszej części także Sprzedającym, Sklepem lub rebakiziko.pl
2. Korzystanie z serwisu www.rebakiziko.pl odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie sklepu.
3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Sklep internetowy/strona internetowa: sklep internetowy prowadzony przez REMET CNC Technology M&P Piekut Sp.k. działający pod adresem www.rebakiziko.pl.
b) Regulamin–niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e) Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
f) Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
g) Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
h) Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
i) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
k) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

4. Złożenie zamówienia w jednej z form określonych w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
5. Wszystkie produkty, zwane dalej również towarem oferowane w sklepie są nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją.
6. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wygląd produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach, oraz zdjęciach w żaden sposób nie ograniczają prawa do reklamowania produktów przez kupującego.
7. Kupujący zobowiązany jest użytkować produkt, zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami Sprzedawcy i warunkami określonymi w Regulaminie oraz regularnie poddawać produkt zabiegom konserwacyjnym i pielęgnacyjnym na warunkach określonych przez Sprzedającego.
8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.

§ 2. ZAMÓWIENIE I SPRZEDAŻ

1. Sprzedaż produktów, odbywa się w formie umowy zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie.
2. Kupujący dokonujący zakupów w sklepie internetowym jest:

a) Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanego dalej ,,Kupującym”.
b) Przedsiębiorcą w rozumieniu 431 Kodeksu cywilnego, czyli osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 § 1, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Kupujący może dokonać złożenia zamówienia przez:

a) formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej,
b) telefonicznie,
c) za pośrednictwem wiadomości email.

4. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie składania zamówienia, w szczególności do podania numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e- mail lub telefon z prośbą o weryfikację dokonanego zamówienia, oraz zostanie mu nadany numer zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie zostaną przyjęte do realizacji.
6. Po weryfikacji zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajduje się informacja o:

a) przedmiocie zamówienia,
b) danych identyfikujących Sprzedawcę,
c) adresie Sprzedawcy, poczcie elektronicznej, numerze telefonu, pod którymi Kupuj ący może skontaktować się ze Sprzedawcą, a także pod którymi mo że składać reklamację.
d) łącznej ceny świadczenia wraz z podatkiem,
e) sposobie i terminie płatności,
f) sposobie i terminie dostawy,
g) procedurze rozpatrywania reklamacji,
h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy.

7. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach od 17.00 do 24.00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
9. Złożenie zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamówień dostępnego na stronie następuje poprzez dodawanie kupowanych produktów do wirtualnego koszyka. Do momentu ostatecznej akceptacji zamówienia towary mogą być dowolnie dodawane i usuwane z koszyka.
10. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach od 8.00 do 17.00 w dniach nie będących ustawowo wolnymi od pracy.
11. W celu złożenia zamówienia przez telefon Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Towaru.
12. Zamówienie złożone przez Kupującego traktowane jest jako oferta zawarcia umowy sprzedaży.
13. W przypadku złożenia zamówienia niekompletnego lub podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedawca poinformuje Kupującego mailowo lub telefonicznie o ile to będzie możliwe, że zamówienie takie nie może zostać zrealizowane. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
14. Niewykonanie przez kupującego obowiązku zapłaty ceny w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, powoduje powstanie po stronie sprzedawcy uprawnienia do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od upływu terminu płatności dla kupującego, poprzez złożenie kupującemu oświadczenia pisemnie/telefonicznie/mailowo. Zachowanie przez sprzedawcę wymogów przewidzianych w niniejszym ustępie, uprawnia do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia przez kupującego.
15. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia oraz dane Kupującego.
16. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu.
17. W razie braku danego produktu lub jego części, Kupujący niezwłocznie zostanie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia. Kupujący podejmie decyzję co do dalszej realizacji zamówienia. W szczególności może:

a) anulować zamówienie, zaś w przypadku dokonanej już płatności na poczet ceny zakupu:
b) anulować zamówienie i żądać zwrotu całości wpłaconej kwoty,
c) anulować zamówienie w zakresie niedostępnych towarów i żądać częściowego zwrotu wpłaconej kwoty,
d) podtrzymać całość zamówienia, licząc się z faktem wydłużonego okresu oczekiwania.

18. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragon u fiskalnego lub faktury VAT. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem drogą e-mail lub telefonicznie.
19. Fakt wycofania zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzony przez Sprzedającego.
20. Faktura VAT lub paragon fiskalny dołączony jest do zamówienia.

§ 3. KOSZTY I PŁATNOŚCI

1. Ceny oferowanych Towarów wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
2. Ceną obowiązującą Kupującego jest ceną wynikająca z potwierdzenia przyjęcia zamówienia, powiększona o koszty przesyłki.
3. Koszt przesyłki towaru pokrywa Kupujący w oparciu o cennik transportu Przewoźników i uzależniony jest od wielkości i ciężaru zamówionego towaru.
4. O kosztach wysyłki Kupujący zostaje poinformowany w czasie realizacji zamówienia.
5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a) przelewem bankowym na konto Sprzedającego,
b) za pobraniem- przy odbiorze, należność pobiera kurier,
c) wpłata gotówkowa (przy odbiorze osobistym).

§ 4. DOSTAWA

1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie uregulowanym w niniejszym regulaminie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Czas dostawy zamówionego towaru nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności. W przypadku zamówień za pobraniem termin realizacji zamówienia liczony jest od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Sprzedawca dostawy realizuje za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący posiada możliwość odbioru osobistego towaru.
5. W celu ustalenia szczegółów dostawy, w miarę potrzeby i na wyraźne żądanie kupującego, firma kurierska skontaktuje się z Kupującym drogą telefoniczną.
6. Kupujący odbierając towar od kuriera, jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jednej z powyższych okoliczności nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Kupującego właściwego adresu dostawy.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych opłat, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia zamówionego towaru w posiadanie przez Kupującego.
3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest również wydawany Kupującemu wraz z zamówionym towarem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć za pośrednictwem wiadomość e- mail, faksem lub wysłać pocztą na adres Sprzedającego podany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
5. Do zachowania terminu o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu wystarczy, że Kupujący wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na zwrot płatność w innej formie niż pierwotna transakcja; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
11. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, że odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
12. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedającego wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
13. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. W wypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
15. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
16. Prawo o którym mowa w § 5 ust. 1. Regulaminu nie przysługuje Przedsiębiorcom w rozumieniu 431 Kodeksu cywilnego.
17. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, je żeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 6. RĘKOJMIA ZA WADY

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz uprawnienia przysługujące Kupującemu z tytułu rękojmi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz. 121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
4. Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wad w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o wadzie, nie później jednak niż do roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
6. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 k. c. może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu, jeżeli wada zostanie stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
9. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne mogą być składane drogą pocztową, elektroniczną na adres e-mail lub osobiście w sklepie stacjonarnym.
10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
11. Sprzedawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. GWARANCJA

1. Podmiotem udzielającym gwarancji jest:

REMET CNC Technology M&P Piekut Sp.k.
Łowisko 320A
36-053 Kamień, Polska

NIP 5170374653
REGON 364147735
KRS 0000971815

2. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych w terminie gwarancyjnym wad produktu, powstałych z powodów leżących po stronie Sprzedawcy na skutek przyczyn zaistniałych w procesie produkcyjnym, konstrukcyjnym lub z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji i innych przypadków wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie.
3. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
4. Początek biegu gwarancji następuje od dnia zakupu produktu przez Kupującego.
5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w produkcie odebranym przez Kupującego osobiście lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem.
6. Towar odebrany bez zastrzeżeń uważa się za wolny od wad widocznych.
7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji, Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
10. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu wiedział o wadzie produktu.

§ 8. REALIZACJA GWARANCJI

1. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego dowodu zakupu produktu (faktura/rachunek/paragon).
2. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich montażem, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.
3. W przypadku, jeżeli Kupujący zamontował wyroby z wcześniej stwierdzonymi wadami Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym montażem wyrobów wolnych od wad.
4. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia złożyć pisemną reklamację Sprzedawcy.
5. Przez złożenie pisemnej reklamacji należy rozumieć złożenie jej w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
6. Kupujący zobowiązany jest zapewnić dostęp do reklamowanego produktu w miejscu jego zamontowania lub składowania w celu umożliwienia dokonania jego oględzin, ekspertyz, potwierdzenia występowania wady oraz ustalenia sposobu jej usunięcia.
7. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o sfotografowanie produktu i przesłanie zdjęć reklamowanego towaru na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
8. Sprzedawca lub jego przedstawiciel nie później niż w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 umożliwiającym zbadanie przyczyn wad lub powstania uszkodzeń poinformuje zainteresowanego o rozpatrzeniu reklamacji.
9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną warunki jej usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.
10. Sposób i zakres usunięcia wad uznanej reklamacji może polegać w szczególności na:

a) naprawie produktu,
b) dostarczeniu wolnego od wad produktu,
c) dostarczeniu w miejsce wadliwych elementów produktu , elementów wolnych od wad,
d) zwrocie zapłaconej ceny wadliwego produktu,
e) innej metodzie usunięcia wad w sposób uzgodniony z Kupującym.

11. Jeśli wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada produktu jest nieistotna, Sprzedawca może odpowiednio obniżyć cenę produktu.
12. W przypadku braku możliwości wymiany produktu z uwagi na zakończenie jego produkcji Sprzedawca uprawniony będzie do dostarczenia produktu zamiennego tego samego rodzaju o zbliżonych parametrach technicznych.

§ 9. PRAWA I OBOWIĄZKI GWARANTA

1. Sprzedawca obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, dokonanego zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres mailowy przypisany do Kupującego, z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacji lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Kupującego.
3. W przypadku uznania reklamacji usunięcie powstałych wad nastąpi w czasie odpowiednim na ustalenie przyczyn oraz zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu, jednak nie później niż w terminie:

a) 30 dni od daty uznania reklamacji, jeśli usunięcie wad nie będzie polegało na wymianie produktu,
b) 60 dni od daty uznania reklamacji, jeśli Sprzedawca zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad.

4. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy uniemożliwiających wykonanie obowiązków gwarancyjnych w terminie zgodnym z postanowieniami niniejszego działu, termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu. W tej sytuacji termin zostanie uzgodniony indywidualnie.
5. W każdym przypadku Sprzedawca może zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie uiszczonej przez Kupującego za produkt dotknięty wadą. W takim przypadku produkt objęty wadą podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.
6. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany produktów to produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością.

§ 10. WADY NIEOBJĘTĘ GWARANCJĄ

1. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia produktu powstałe w wyniku:

a) niewłaściwie wykonanego transportu produktu,
b) niewłaściwego składowania lub przechowywania produktu,
c) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionego produktu,
d) stosowania do montażu produktów niewłaściwych maszyn lub urządzeń,
e) użycia nieodpowiednich materiałów do zamontowania produktów,
f) niewłaściwego użytkowania produktów, niezgodnego z ich przeznaczeniem i właściwościami,
g) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych, uszkodzeń wywołanych zamieszkami, działaniami terrorystycznymi oraz wojennymi,
h) zużycia elementów/produktu w wyniku normalnej ich eksploatacji,
i) innych okoliczności, za które Sprzedawca nie odpowiada.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie i przechowywanie swoich danych w bazie sklepu rebakiziko.pl
2. Przekazane dane są poufne. Służą wyłącznie realizacji zamówienia dokonanego przez Kupującego. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Klauzula informacyjna dla klienta odnośnie jego praw dotyczących danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Kupujący ma prawo wyboru czy chce otrzymywać od sklepu na skrzynkę mailową powiadomienia o nowościach w sklepie. Wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu korespondencji nie stanowi spamu.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
6. Sprzedawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie umów, o których mowa w rozdziałach 2 i 3, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji.
7. Polityka ochrony danych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 12. ZASTRZEŻENIA

1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone przez rebakiziko.pl. Użytkownik ma prawo do drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzednie j pisemnej zgody rebakiziko.pl.
2. Rebakiziko.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu.
3. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.
4. Rebakiziko.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie ze sklepu rebakiziko.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie, nie krótszym ni ż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej zmienionego Regulaminu.